FAQ-Συνήθεις Ερωτήσεις

Η δημόσια επιχορήγηση επιστρέφεται ?

Όχι. Η δημόσια επιχορήγηση είναι επιδότηση και όχι δάνειο. Η υποχρέωση του επενδυτή είναι να διατηρήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τις θέσεις εργασίας για το χρονικό όριο που θέτουν οι όροι του προγράμματος. Επίσης, απαγορεύεται η πώληση ή η μεταβίβαση των παγίων στοιχείων που θα αποκτηθούν με χρήση του προγράμματος, εκτός αν αντικατασταθούν από ισάξιας ή ανώτερης αξίας.

Μπορώ να αλλάξω την νομική μορφή της επιχείρησής μου αφού ολοκληρωθεί το επενδυτικό μου σχέδιο ?

Η νομική μορφή της επιχείρησης μπορεί να αλλάξει, αρκεί στο καταστατικό της νέας επιχείρησης να αναφέρεται η καθολική ανάληψη των υποχρεώσεων της προηγούμενης, σε σχέση με το πρόγραμμα επιδότησης.

Μπορώ να αλλάξω το επενδυτικό μου πλάνο μετά την έγκρισή μου ?

Όλα σχεδόν τα προγράμματα δίνουν την δυνατότητα στους επενδυτές να αλλάξουν το αρχικό εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, αρκεί να μην μεταβληθεί ο χαρακτήρας της επένδυσης και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτητές δαπάνες. Τα προγράμματα επιτρέπουν συνήθως την μεταφορά έδρας, την προσθήκη (ή αφαίρεση) τόπων εγκατάστασης, την αλλαγή μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης και φυσικά, την αντικατάσταση δαπανών με άλλες.

Είναι σίγουρο ότι η πρόταση μου θα εγκριθεί ?

Η έγκριση ή η απόρριψη μιας πρότασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την δόμησή της, πόσο κατανοητό και πλήρες είναι το επενδυτικό σχέδιο, τι διαφορετικό εισάγει στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό κ.α. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης το ύψος της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης σε σχέση με τον όγκο των προτάσεων.

Πόσο κοστίζει η υποβολή μιας πρότασης ?

Το κόστος υπολογίζεται με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος και περιλαμβάνει εκτός της υποβολής της πρότασης και την παρακολούθηση του έργου ως την αποπληρωμή του. Περιλαμβάνει την σύνταξη του επενδυτικού πλάνου, τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, όλες τις αιτήσεις για τροποποιήσεις, μετεγκαταστάσεις, εταιρικές συνθέσεις, την αίτηση ελέγχου, την συλλογή των δικαιολογητικών εκταμίευσης κ.α.

Η τράπεζα που συνεργάζομαι προτίθεται να υποβάλει την πρότασή μου χωρίς κανένα κόστος. Θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα ?

Οι τράπεζες υποβάλουν μόνο την πρόταση με λίστα δικαιολογητικών που θα σας δώσουν να συλλέξετε. Δεν θα σας συμβουλεύσουν για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προγραμμάτων, ούτε θα ελέγξουν την αρτιότητα του επενδυτικού σας πλάνου. Εννοείται βέβαια ότι δεν θα σας συμβουλεύσουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Έχω κάποια δυσμενή στοιχεία (Τειρεσίας). Μπορώ να συμμετέχω σε πρόγραμμα ?

Εξαρτάται από τις προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε προγράμματος. Συνήθως αξιολογείται η επιχείρησή σας σε σχέση με τις οφειλές σας και αν χαρακτηριστεί βιώσιμη, τότε σας επιτρέπεται η συμμετοχή.

Από την ολοκλήρωση της επένδυσης, πότε εισπράττω την επιχορήγηση ?

Όταν η επένδυση ολοκληρωθεί και γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, σας κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε το ποσό της επιχορήγησης. Ο μέσος όρος αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων είναι περίπου δύο (2) μήνες.

Δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα πληρωθώ. Ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση.

Η οικονομική κρίση και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της, δεν έχουν καμία σχέση με τις χορηγήσεις του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τουναντίον, η οικονομική κρίση πιέζει περισσότερο προς την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων το ταχύτερο δυνατόν.

Μπορώ να συμμετέχω σε περισσότερα από ένα προγράμματα ταυτόχρονα ?

Σύμφωνα με τον κανόνα de minimis μία επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση άνω των 500.000,00€ ανά τριετία. Αυτό σημαίνει ότι αν το άθροισμα των χορηγήσεων (από την συμμετοχή σας σε προγράμματα) που έχετε δεχτεί την τελευταία τριετία είναι μικρότερο του παραπάνω ποσού, μπορείτε να συμμετέχετε σε περισσότερα του ενός προγράμματος ταυτόχρονα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στον κανόνα de minimis συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση από το ΤΕΜΠΜΕ (μόνο η επιδότηση των τόκων).

Έχω ατομική επιχείρηση και θέλω να συμμετέχω σε πρόγραμα αλλά θα βγώ στην σύνταξη σε ένα χρόνο. Μπορώ ?

Αυτό εξαρτάται από τους όρους του προγράμματος. Συνήθως απαιτείται τριετής λειτουργία της επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση (αποπληρωμή) του έργου. Στην περίπτωσή σας, αν η επιχείρηση θα συνεχίσει την λειτουργία της από συγγενή α' ή β' βαθμού, ή από την/τον σύζυγο, μπορείτε σαφώς να συμμετέχετε χωρίς πρόβλημα. Άλλη λύση είναι να δημιουργήσετε εταιρία, το καταστατικό της οποίας να αναγράφει ότι η εταιρία αποδέχεται πλήρως τις υποχρεώσεις της ατομικής σας επιχείρησης.