Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Μεταποίηση & Πρωτογενής Παραγωγή

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται:

 • Στην ανταγωνιστικότητα.
 • Στην ποιότητα.
 • Στην εξωστρέφεια.
 • Στην καινοτομία.
 • Στην παραγωγική αναδιάρθρωση.
 • Στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

1. Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ο νέος αναπτυξιακός νόμος για πρώτη φορά περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων της Μεταποίησης και της Πρωτογενούς Παραγωγής είναι:

 • Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία)
 • Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη)
 • Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.

Πατήστε εδώ για τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του κλάδου της Μεταποίησης και της Πρωτογενούς Παραγωγής.

2. Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν την νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

3. Τι επιδοτείται

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν:

 • τη δημιουργία νέας μονάδας
 • την επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
 • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
 • τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

4. Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

Κτιριακά – Εγκαταστάσεις κτιρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Χωματουργικές εργασίες – θεμελιώσεις
 • Κατασκευή κτιρίου (φέρον οργανισμός – πλήρωση)
 • Εξωτερικές & εσωτερικές επενδύσεις - Χρωματισμοί
 • Κουφώματα – Υαλοπετάσματα
 • Μεταλλικές & ξύλινες κατασκευές (σκάλες, κιγκλιδώματα κλπ.)
 • Ηλεκτρολογικές & Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού & εξαερισμού
 • Έξοδα έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • Αγορά ακινήτου (υφιστάμενου)

Έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Χωματουργικές εργασίες, περιφράξεις, διαμορφώσεις δρόμων, πεζοδρομίων κλπ.
 • Διαμόρφωση ειδικών χώρων (πισίνες, γήπεδα, παιδικές χαρές κλπ.)
 • Οικοδομικές εργασίες κατασκευής βιολογικού καθαρισμού
 • Ηλεκτρολογικές & Υδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Υδροδότηση (γεώτρηση, εγκατάσταση δεξαμενών)
 • Συνδέσεις με δίκτυα (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης)

Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μηχανήματα (γραμμές παραγωγής, γραμμές αυτοματισμού κλπ.)
 • Φορητά μηχανήματα και εργαλεία χειρός
 • Καλούπια και ιδιοκατασκευές
 • Όργανα μετρήσεων, μηχανολογικά κλπ.
 • Συναφής με την δραστηριότητα εξοπλισμός, κάθε είδους
 • Αγορά εξοπλισμού υφιστάμενης μονάδας

Τεχνικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού
 • Εγκατάσταση υποσταθμού
 • Εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
 • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, γερανογέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, ράμπες φόρτωσης κλπ.

Μεταφορικά μέσα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, ρυμούλκες, οχήματα ειδικής χρήσης (ψυγεία κλπ.)
 • Οχήματα εσωτερικών μεταφορών (κλαρκ, ανυψωτικά κλπ.)

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Έπιπλα, εξοπλισμός μηχανογράφησης, συσκευές γραφείων
 • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
 • Συστήματα πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης
 • Συναφής με την δραστηριότητα εξοπλισμός, όπως:
 • Εξοπλισμός πλυντηρίων, σιδερωτηρίων, δωματίων κλπ. (ξενοδοχεία)
 • Αγορά ζώων για πάγια εκμετάλλευση (κτηνοτροφικές επιχειρήσεις)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία από μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης
 • Λογισμικά – προγράμματα Η/Υ

Δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αμοιβή συμβούλου για τον σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου
 • Αμοιβές προς τρίτους για την παρακολούθηση της υλοποίησης

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες)

 • Έξοδα ίδρυσης (πρώτης εγκατάστασης)
 • Έξοδα ερευνών
 • Έξοδα αναδιοργάνωσης
 • Δαπάνες μελετών αγοράς (business plan)
 • Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

5. Είδη της ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Φορολογική απαλλαγή

Καθώς όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πολλαπλής ενίσχυσης για το ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.

6. Ποσοστά επιχορήγησης

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται έως 45%, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Πλήρη πίνακα με τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια, όπως προβλέπονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 - 2020, θα βρείτε εδώ.

7. Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι :

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

8. Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται καθόλη την διάρκεια του έτους. Ωστόσο οι αξιολογήσεις των προτάσεων γίνονται δύο φορές ανά έτος (Απρίλιο και Οκτώβριο).