Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Ν. 4399/2016

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων  «Γενική επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του Νέου Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 με ποσοστά ενίσχυσης έως 55%.

 • Για τα καθεστώτα "Γενική Επιχειρηματικότητα" και "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016.
 • Για τα καθεστώτα "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" και "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους" η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως τις 28 Απριλίου 2017.

Δικαιούχοι ενισχύσεων (νομική μορφή)

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78),
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό κάποιες προϋποθέσεις)

Ενισχυόμενοι Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Σε καθεστώς ενίσχυσης υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες, ήτοι:

 • ΚΑΔ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 02. Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 10-33. Μεταποίηση
 • ΚΑΔ 35. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 37. Επεξεργασία λυμάτων
 • ΚΑΔ 38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • ΚΑΔ 39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • ΚΑΔ 49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 52.22.11.05. Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • ΚΑΔ 52.22.11.06. Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • ΚΑΔ 52.29.19.03. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • ΚΑΔ 55. Καταλύματα (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 58. Εκδοτικές δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • ΚΑΔ 61. Τηλεπικοινωνίες
 • ΚΑΔ 62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • ΚΑΔ 74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 91.01.11. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
 • ΚΑΔ 91.02. Δραστηριότητες μουσείων

Ίδια συμμετοχή

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • 50.000€ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις , τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς , τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster)
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας,
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

Επιλέξιμες δαπάνες

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μέρους ή του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης που έχει προβεί σε παύση εργασιών μόνο για ΜΜΕ (υπό προϋποθέσεις)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της επιχείρησης
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου εξοπλισμού με την προϋπόθεση να περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά την λήξη της σύμβασης
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (εκτός κτιριακών και μηχανολογικού εξοπλισμού)

ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το μισθολογικό κόστος αφορά την νέα απασχόληση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Αμοιβές συμβούλων μόνο για νέες ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα από την Κομισιόν όπως παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια ενημέρωσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων
Μέγεθος επιχείρησης Μεγάλη

Κύκλος
εργασιών >
50.000.000€,
Ισολογισμός >
43.000.000€
και
απασχόληση
> 250 ΕΜΕ
Μεσαία

Κύκλος
εργασιών <
50.000.000€,
Ισολογισμός <
43.000.000€
και
απασχόληση
< 250 ΕΜΕ
Μικρή

Κύκλος
εργασιών
και
Ισολογισμός <
10.000.000€
και
απασχόληση
< 50 ΕΜΕ
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 35% 45% 55%
Κεντρικής Μακεδονίας 35% 45% 55%
Θεσσαλίας 35% 45% 55%
Ηπείρου 35% 45% 55%
Δυτικής Ελλάδας 35% 45% 55%
Πελοποννήσου 35% 45% 55%
Βορείου Αιγαίου 35% 45% 55%
Δυτικής Μακεδονίας 25% 35% 45%
Ιονίων Νήσων 25% 35% 45%
Κρήτης 25% 35% 45%
Στερεάς Ελλάδας 25% 35% 45%
Αττικής 20% 30% 40%
Νοτίου Αιγαίου 20% 30% 40%

 

Είδη ενίσχυσης

 • Φορολογική απαλλαγή,
 • Επιχορήγηση,
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (μέγιστη διάρκεια 7 έτη)
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους (νέες θέσεις εργασίας),
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος,
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Καθεστώτα ενίσχυσης

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (άμεση αξιολόγηση με την υποβολή)
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους