Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ελαίου (βιομάζα)

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

1. Τι είναι η Βιομάζα

Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρoϊόν προέρχεται από ζωντανούς  οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. 

2. Παραγωγή Ενέργειας από καύση βιομάζας (Φυτικά Έλαια)

Χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής είναι πλέον εφικτή η απευθείας καύση φυτικών ελαίων (π.χ φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), χωρίς να μετατραπεί σε biodiesel και χωρίς πρόσμιξη με πετρέλαιο ή με διαλύτες. Η καύση πραγματοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες ειδικής κατασκευής οι οποίοι σε σύνδεση με την ηλεκτρογεννήτρια σχηματίζουν διάταξη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) και έχει ως αποτέλεσμα τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας:

 • Παραγωγή Ηλεκτρικής  Ενέργειας - Πώληση στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή 0,198€/KWh για 27 έτη για παραγωγικές μονάδες ισχύος ≤1 MW  (ΦΕΚ 4254 - 7/4/2014)
 • Εκμετάλλευση της Παραγωγής Θερμότητας κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα η θερμότητα που εκλύεται κατά την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να αξιοποιηθεί για την θέρμανση των εσωτερικών χώρων και για χρήση Ζεστού Νερού με μηδενικό κόστος).

3. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων

Η λειτουργία τους βασίζεται στην κατανάλωση φυτικών ελαίων σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, ήτοι συμβατικοί πετρελαιοκινητήρες δοκιμασμένοι ως προς τη συμπεριφορά κατά τη λειτουργία αλλά και τη μακροζωία τους, με χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά φυτικά έλαια (Ηλιέλαιο, Σογιέλαιο, Βαμβακέλαιο κ.λ.π.) αλλά και τα λιγότερο γνωστά όπως κραμβέλαιο,  και Φοινικέλαιο (Palm Oil).

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα χρησιμοποιείται ένα Η/Ζ (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) που αποτελείται από έναν κινητήρα diesel και μία ηλεκτρογεννήτρια. Με τις απαραίτητες τεχνικές εργοστασιακές τροποποιήσεις ο κινητήρας diesel μπορεί να χρησιμοποιεί για καύσιμο φυτικά έλαια. Μάλιστα, η ιδέα αυτή δεν είναι καθόλου πρόσφατη, αφού ο αρχικός σχεδιασμός του κινητήρα από τον Rudolf Diesel προέβλεπε τη χρήση φυτικών ελαίων.

Πρόκειται για ένα σύστημα που διαθέτει ηχομόνωση και είναι αυτοματοποιημένο, δεδομένου ότι ελέγχεται τόσο η τροφοδοσία όσο και η λειτουργία της μονάδας ενώ υπάρχει και απομακρυσμένη  παρακολούθηση  από το κέντρο ελέγχου του συστήματος.

4. Το απόλυτο οικολογικό καύσιμο

Το φυτικό έλαιο πχ. κραμβέλαιο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το «απόλυτο οικολογικό καύσιμο», αφού από την χρήση του, εκπέμπονται ρύποι, σε επίπεδο χαμηλότερο ακόμα και από το ελάχιστο των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις.

5. Χρησιμοποιημένα Τηγανέλαια ως καύσιμα

Ως καύσιμη ύλη στον ειδικά τροποποιημένο πετρελαιοκινητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τηγανέλαια, μετά τη χρήση τους. Τα τηγανέλαια αποτελούν  επικίνδυνα απόβλητα και απαιτούν ειδική διαχείριση μετά τη συλλογή τους. Χρησιμοποιώντας τα τηγανέλαια ως καύσιμη ύλη όχι μόνο ελαχιστοποιείται το κόστος διαχείρισής τους, αλλά και αξιοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.

6. Η επένδυση αποτυπωμένη σε οικονομικά μεγέθη

Ενδεικτικά παρουσιάζονται  παρακάτω τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης κατά την λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 100KW :

Κόστος επένδυσης

 • Αδειοδότηση
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρομηχανολογικός & Λοιπός Εξοπλισμός

Συνολικό κόστος επένδυσης από 110.000,00 Ευρώ

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι ενδεικτικό και εξαρτάται από το είδος των κτιριακών εγκαταστάσεων (το κόστος επένδυσης των 110.000,00€ αναφέρεται σε εγκατάσταση σε container, ενώ για εγκατάσταση σε κτίσμα το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 150.000,00€), καθώς και από τον τύπο και τις προδιαγραφές του εκάστοτε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτιμώμενα Αποτελέσματα Χρήσης για Μονάδα 100 KW
   
Κύκλος Εργασιών  168.000,00
133KW (Ονομαστική ισχύς) x 75% = 100 kw (Ισχύς Λειτουργίας)
100 KW (Ισχύς Λειτουργίας) x 8.400 Ώρες/Έτος = 840.000 kwh (Παραγόμενη Ενέργεια)
840.000 KWh x 0,20 €/KWh = 168.000,00€  (Ακαθ. Κύκλος Εργασιών)
   

Κόστος Αγορών

98.600,00
200gr /kwh  X 840.000,00KWh = 160,800 metric tons Α’ Ύλης

161 tn υλών Χ 600,00 €/tn CIF Θεσσαλονίκη = 96.600,00€

96.600,00€ (Πρώτες Ύλες + 2.000,00€ Βοηθητικές Ύλες )
   
Μεικτό κέρδος 69.400,00
   
Service = 3.900,00€ 9.900,00
Ανταλλακτικά = 2.000,00€
Λοιπά έξοδα = 2.500,00€
Απρόβλεπτα = 1.500,00€
   
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 59.500,00

 

7. Παρατηρήσεις

 • Όλες οι αξίες είναι καθαρές χωρίς ΦΠΑ
 • Τιμή πώλησης της Kwh στο δίκτυο μέσω ΛΑΓΗΕ: 0,20 € (Νέος νόμος για ΑΠΕ (ΦΕΚ 4254 - 7/4/2014)  
 • Τρέχον Κόστος της Α' ύλης : 600€/tn (Σεπτέμβριος 2014)
 • Η ονομαστική ισχύς της μονάδας ανέρχεται στα 133ΚW. Για λόγους ορθής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού η μονάδα θα λειτουργεί στο 75% της ονομαστικής της ισχύος, δηλαδή η πραγματική ισχύς λειτουργίας είναι 100KW.
 • Η παραγωγική διαδικασία αντιστοιχεί σε 8.400ώρες/έτος, ήτοι 350 Μέρες x 3 Βάρδιες x 8 Ωρες/Βάρδια.

8. Χρηματοδότηση Έργων  Βιομάζας

Τραπεζικός Δανεισμός

Δύναται ο επενδυτής να προβεί σε τραπεζικό δανεισμό έως 75% επί του συνολικού επενδυτικού έργου με την προϋπόθεση ότι διαθέτει ίδια κεφάλαια που καλύπτουν το υπόλοιπο 25%.

Κρατική επιχορήγηση έως 45% (Επενδυτικός Νόμος 4399/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

9. Λειτουργικά Πλεονεκτήματα

 • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού δεν παράγεται τέφρα, ούτε  πίσσα ούτε   δημιουργούνται υπολείμματα όπως σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα βιομάζας τα οποία δημιουργούν υποπροϊόντα.
 • Οι μηχανές ανάλογα με την περίπτωση είναι ηχομονωμένες και ανήκουν στις μονάδες χαμηλής όχλησης.
 • Παρέχεται εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την ορθή συντήρηση και χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης επουδενή.
 • Η επάρκεια – τιμή – μεταφορά της πρώτης ύλης είναι εγγυημένη για όλα τα χρόνια λειτουργίας κατόπιν σύναψης σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

10. Χωροθέτηση

Το κατάλληλο αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας Βιομάζας πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας (άρτιο & οικοδομήσιμο). Δηλαδή, ελάχιστη επιφάνεια στα 4 στρέμματα ή σε αγροτεμάχιο που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση.
 • Για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας απαιτείται η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση οχημάτων βαρέως τύπου για την τροφοδοσία. 

11. Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Κατασκευή ειδικά διαμορφωμένου μεταλλικού κτιρίου  ή διάταξη containers.

12. Ηλεκτρομηχανολογικός & Λοιπός Εξοπλισμός

 • Ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης ελαίων φυτικής προέλευσης
 • Διάταξη τροφοδοσίας
 • Διάταξη κινητήρων εσωτερικής καύσης ισχύος από 50KW.
 • Έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας από απόσταση (remote operation via PLC)
 • Φίλτρα για ελαχιστοποίηση των παραγομένων σωματιδίων.
 • Ανόρθωση Ρεύματος.
 • Μετατροπέας παραλληλισμού στο Δίκτυο.
 • Ηλεκτρολογικοί  πίνακες, μετασχηματιστές
 • Συστήματα πυροπροστασίας
 • Συστήματα ασφάλειας
 • Συμπληρωματικός εξοπλισμός