Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας , Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επιδοτούνται πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εστίαση
 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνική Μέριμνα

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Στην Δράση δύναται να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες να ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω:

 • Η έναρξη της επιχείρησης να έχει γίνει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014
 • Να δραστηριοποιείται σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς
 • Να διαθέτουν κατά το έτος 2017 τουλάχιστον:
  • Μία (1) ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) για τον κλάδο του Εμπορίου
  • Δύο (2) ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) για τον κλάδο της Εστίασης
  • Πέντε (5) ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) για τους κλάδους Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας

Ύψος επένδυσης - Επιδότηση.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 10.000,00€ έως 150.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%.

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (έως 100% του προϋπολογισμού). Επιδοτούνται αποκλειστικά παρεμβάσεις για:
  • Εξοικόνομηση ενέργειας
  • Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 100% του προϋπολογισμού). Επιδοτούνται αποκλειστικά παρεμβάσεις για:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Λοιπός πάγιος λειτουργικός εξοπλισμός (έως 30% του προϋπολογισμού)
 • Μεταφορικά μέσα
  • Έως 30% του προϋπολογισμού (maximum 25.000 €) για επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου & Εστίασης
  • Έως 100% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (maximum 14.000,00€)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ψηφιακή Προβολή (maximum 8.000,00€)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 2 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας & maximum 15.000,00€ ανά ΕΜΕ)